Autopārvadājumu pakalpojumu jomā var rasties neskaitāmi riski, juridiskas problēmas, kā arī nesaskaņas, kuru dēļ klients atsakās Jums maksāt!

Balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi un zināšanām autopārvadājumu nozares jautājumos, mēs zinām, cik svarīga ir ilgtspējīgu attiecību veidošana veiksmīgas sadarbības norisei. Tādēļ varam Jums palīdzēt visos juridiskajos procesos, sākot no sarunu vešanas ar parādnieku, līdz pat parāda atgūšanai.

Mūsu galvenie principi

 1. Augsta atbildības sajūta visos juridiskajos procesos
 2. Juridiska noteiktība un uz rezultātu vērstas sistēmas ieviešana
 3. Operatīvs problēmsituācijas izvērtējums un efektīvs risinājums

Autopārvadājuma nozarē iesaistītās puses nereti sastopas ar vairākām riskiem un to radītām problēmām, piemēram, kravas nosūtītāji saskaras ar tādām problēmām, kas saistītas ar maršruta izvēli, pakalpojumu apmaksas kavēšanos, pārvadājuma līgumu un CMR pavadzīmes neprecīzu noformēšanu vai nepilnīgas kravas vērtības uzrādīšanu dokumentos. Savukārt kravu pārvadātājiem un ekspeditoriem var rasties dažādas sarežģītas situācijas gan kravas iekraušanas, gan izkraušanas posmā, kā arī pašā kravas pārvadāšanas posmā, ja nepilnīgi noslēgtu līgumu un nekorekti aizpildītu CMR dokumentu gadījumā iestājusies dīkstāve vai radušies kādi zaudējumi kravas vērtībai. 

Likumi

Tāpat kā jebkura cita nozare, arī autopārvadājumu nozare balstās uz vairākiem likumiem, kas ir būtiska un saistoša ikvienam autopārvadājumu nozares dalībniekam. Svarīgi ir pārzināt savas tiesības ikvienā autopārvadājumu nozares procesā, lai izvairītos no juridiska rakstura riskiem vai atrastu pamatotu risinājumu nesaskaņu gadījumā.

Likumi, ko vērts pārzināt: 

Nākotnes juridiskās problēmas?
Uzmanīgi sekojam līdzi nākotnes izaicinājumiem autopārvadājumu pakalpojumu jomā, jo īpaši tāpēc, ka tehnoloģiju attīstība arvien vairāk maina jau izveidotos uzņēmējdarbības modeļus un veidojas neplānotas problēmsituācijas gan kravas nosūtītāju un pārvadātāju, gan ekspeditoru darba jautājumos. 


Kopējās nozares problēmas

 • Netiek noformēti nekāda veida līgumi par pārvadājumiem, uzskats, ka CMR jeb kravas pavadzīme pati par sevi kalpo kā līgums, aizmirstot, ka dažāda veida starpnieki (ekspeditori u.c.) CMR pavadzīmē netiek uzrādīti. 
 • Bez noslēgta līguma tiek sūtīti elektroniski rēķini uz e-pastiem, nesaņemot nekādu apstiprinājumu.
 • Tiek aizmirsts, ka rēķins ir līguma turpinājums, nevis patstāvīgs darījuma dokuments.
 • Nekorekta CMR aizpildīšana, nepilnīga informācija, neaizpildīti visi vajadzīgie lauki, kas nedod pilnu priekšstatu par pārvadājumu.
 • Centieni ietaupīt uz dažāda veida apdrošināšanām.

Pārvadātāju problēmas

 • Nav izveidots līgums par pārvadājumu.
 • Nav atrunāti dīkstāves nosacījumi, un skaidri noteikta cena.
 • Nepareizi noformēti CMR vai CMR nepilnīgi norādīta informācija par pārvadātāju.
 • Neveidojas tiešu darījuma attiecību ar nosūtītāju, jo viss tiek formēts “caur“ ekspeditoriem, kuri parasti nav ekspeditori, bet starpnieki.
 • Strīdu gadījumā nav iespējams vienoties par kravas nosūtītāja atbildību, ja CMR dokumentos nav norādīti visi starpnieki, turklāt ar tiem nav noslēgtas nekādas līgumattiecības.
 • Pat, ja ir tiesas spriedums, vairumā gadījumu nav iespējams piedzīt zaudējumus no ekspeditoriem.

Ekspeditoru problēmas

 • Tāpat kā kravu pārvadātājiem, arī ekspeditoriem ir vairāki riski un problēmas, ar ko nākas saskarties, jo praksē tie bieži vien mēdz būt starpnieki vai starpnieku ķēde starp kravas nosūtītāju un pārvadātāju, tomēr viņiem parasti nepiemīt ekspeditoru funkcijas un atbildība.

Kravu nosūtītāju problēmas

 • Kravas patiesās vērtības neuzrādīšana CMR, lai ietaupītu uz izmaksām, kas kravas zuduma vai bojāejas gadījumā liedz atgūt pilnu tās vērtību.

Ar ko saskaramies tiesā

 • No starpnieka vai ekspeditora puses tiek ignorēti pārvadātāja rēķini.
 • Nav noslēgts līgums.
 • Nav norādīta informācija par ekspeditoru CMR. 
 • Pierādījumu trūkums par to, ka starpniekam būtu sniegts kāds pakalpojums, par ko viņam būtu jāmaksā.
 • Rēķinu apstrīdēšana no kravas nosūtītāja puses, jo nav līguma, pasūtījuma un citu nepieciešamo dokumentu, kuros būtu redzams, ka nosūtītājs akceptējis cenu par pārvadājumu.
 • Nepatiesas un/vai nepamatotas pretenzijas par kavējumiem, kravas bojājumiem un citām problēmām, jo pārvadātājam nav CMR ar atzīmi par kravas piegādi.

Ieteikumi

 1. Ar visiem klientiem slēgt sadarbības vai pasūtījuma līgumus, iekļaujot pašu nepieciešamāko informāciju.
 2. Panākt abpusēji parakstītus pasūtījumus, kas ir vienīgais veids, kā identificēt maksāšanas pienākumu.
 3. Pārbaudīt pārvadātāja sadarbības starpnieku uzticamību, lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem saistībā ar kravas pārvadāšanu.
 4. Atceraties, ka vienpusēji izrakstīts rēķins nav pierādījums, lai prasītu naudu no parādnieka!
 5. Rekomendējam vismaz 1 reizi gadā sūtīt salīdzināšanas aktus, lai laikus identificētu nemaksātājus.
 6. Strikti pieturēties pie tā, lai apmaksas kavējumu ilgums nepārsniedz 60 dienas. Pēc 60 dienām nevilcināties un nodot parādu piedziņai!

Kā mēs varam palīdzēt?

Sakārtot un ieviest procesu kārtību, kas nepieļautu apmaksas kavēšanu ilgāk par 60 dienām no rēķina izrakstīšanas dienas. 

Pārņemt pilnīgu komunikāciju ar debitoru – atgādināt par nenokārtotām saistībām, vienlaikus brīdinot par tālākām rīcības sekām konkrētajā lietā. Dialogā ar debitoru vienmēr cenšamies panākt, lai debitors noslēdz tādu vienošanos, lai viņa bizness neapstājas un turpina darboties, paralēli panākot iespējami ātrāko termiņu pilnīgai saistību nokārtošanai. 

Risināt strīdus un meklēt kompromisus, kas būtu vienlīdz saistoši abām pusēm ar stingri izstrādātiem noteikumiem un parādsaistību atmaksas kritērijiem.

Pieredze

Mūsu pieredze autopārvadājumu jomā padara mūs par vērtīgiem sadarbības partneriem jebkuram Latvijā reģistrētam transporta nozares uzņēmumam Latvijā. Varam Jums palīdzēt visos juridiskajos procesos, sākot no sarunu vešanas ar parādnieku, līdz pat parāda atgūšanai!

Biežāk uzdotie jautājumi

ATSAUKSMES

Jaunumi

Nepieciešama palīdzība?

Sazinieties ar mums!