Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus mūsu speciālistiem un sagatavojuši atbildes uz tiem.

Ja neatrodat atbildi uz savu jautājumu, mēs ar prieku palīdzēsim rast pareizās atbildes un risinājumus dažādām situācijām! Sazinieties ar mums par sev interesējošiem jautājumiem sasitībā ar parādu piedziņu un procesu norisi.

Kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, uzsākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņo parādniekam par parāda esamību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības. Pēc paziņojuma saņemšanas Parādniekam ir tiesības 21 dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas izteikt rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu. Ja Parādnieks atzīst parādu, pilnībā vai daļēji, bet nespēj to atmaksāt kreditora vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajā kārtībā vai termiņā, tad, pamatojot, kādēļ maksājuma saistību izpilde nav iespējama, Parādniekam ir tiesības piedāvāt savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu. Par parāda apmaksas kārtību Jūs varat telefoniski sazināties ar parādu piedziņas speciālistu, zvanot uz tālruni +371 27279999, vai rakstot e-pastu uz inkaso@verdikts.lv.
Verdikts ir licencēts (Licences Nr. PA-2018-007) Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, kas ir tiesīgs kreditora vārdā vai uzdevumā atgūt parādu. Ja esat saņēmuši no Verdikts paziņojumu par parāda apmaksu, tas nozīmē, ka Kreditors ir pilnvarojis Verdikts pārstāvēt savas intereses, un veikt parāda ārpustiesas atgūšanu no saviem parādniekiem.
Ja Verdikts paziņojumā par parāda apmaksu noteiktajā termiņā un kārtībā parāda summa netiks samaksāta, vai noslēgta vienošanās par parāda summas apmaksu, tad informācija par Jūsu parādsaistībām tiks iekļauta licencētu kredītinformācijas biroju parādnieku reģistros, kas ir pieejami visiem Latvijas kredītu devējiem un darba devējiem. Informācija parādvēstures datubāzē tiek glabāta trīs gadus no parāda samaksas dienas vai saistību izpildes dzēšanas dienas likumā noteiktajā kārtībā. Ja parāds netiek samaksāts, informāciju par parādnieka parādu glabā parādvēstures datubāzē līdz prasījuma tiesību noilguma izbeigšanās dienai. Ja parādu nebūs iespējams atgūt ārpustiesas piedziņas ceļā, tad tiks celta prasība tiesā par parāda piedziņu, vai juridiskām personām iesniegts tiesā pieteikums par maksātnespējas procesa uzsākšanu.
Parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš telefoniski vienojoties ar parādu piedziņas speciālistu un piedāvājot savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu. Aicinām sazināties zvanot uz tālruni +371 27279999, vai aizpildot saziņas formu zemāk, lai noslēgtu abpusēji pieņemamu vienošanos par parāda apmaksas kārtību un termiņiem.
Jā, parādsaistības iespējams nokārtot ātrāk, nekā esat vienojies ar Verdikts, bet noteikti informējiet Verdikts par veiktajām apmaksām, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem un neskaidrībām.
Saskaņa ar Paradu ārpustiesas atgūšanas likuma 6.panta noteikumiem, Parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta un nepastāv strīds par parāda esamību. Parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumus, kuri nav atlīdzināmi, nosaka Ministru kabinets.
Jā, parādu piedziņa tiek veikta arī ārpus Latvijas.
Pirmstiesas parādu piedziņas gadījumā Jūs varat vienoties ar Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju par parāda apmaksu Jums vēlamā termiņā, noslēdzot vienošanos par parāda summas un ar parāda atgūšanu saistīto izdevumu apmaksu. Parāda piedziņa tiesas ceļā tiek veikta, iesniedzot tiesā pieteikumu par parāda piedziņu. Parāda piedziņa tiesā var tikt izskatīta rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata, vai tiek nozīmēta tiesas sēde un tiesnesis pieņem lēmumu par parāda piedziņu, un, papildus pamatsummai, līgumsodam vai nokavējuma procentiem, no Parādnieka tiek piedzīti arī ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi. Ja tiesas noteiktā labprātīgas saistības izpildes termiņā parāda summa netiek nomaksāta, tad pēc sprieduma spēkā stāšanās parāda piedziņa tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam. Tiesu izpildītājiem ir tiesības saņemt informāciju par parādnieka kustamo un nekustamo īpašumu no bankām, CSDD un Zemes grāmatas. Tiesu izpildītāji, piedzenot parādus, ir tiesīgi: liegt parādniekam veikt darījumus ar kustamo un nekustamo īpašumu; vērst parādu piedziņu uz darba algu; vērst parādu piedziņu uz bankas kontā esošajiem līdzekļiem.
Ja parāds ir nomaksāts, tad maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt mums uz e-pastu inkaso@verdikts.lv tas ļaus izvairīties no pārpratumiem turpmāk.
Šādā gadījumā lūdzam mūs nekavējoties informēt, zvanot uz +371 27 27 99 99 vai rakstot e-pastu uz inkaso@verdikts.lv, klāt pievienojot maksājumu apliecinājumus vai citus dokumentus, kas ir saistīti ar konkrēto parāda lietu. Ja tiek saņemti iebildumi pret parāda esamību vai tā apmēru, kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs rakstveidā pamato parāda esamību un tā apmēru un, ja parādnieks pieprasa, izsniedz parāda esamību un tā apmēru pamatojošu dokumentu kopijas. Nepamatotu iebildumu saņemšana neatbrīvo no pienākuma izpildīt saistības, jo tādā gadījumā parāda summa tiks piedzīta tiesas ceļā un tiesāšanās izdevumus nāksies segt parādniekam.
Risinājums ātrai un efektīvai kavēto rēķinu apmaksas saņemšanai, nenododot tos parādu piedziņai! Verdikts zīmola zīmogi, ko iespējams abonēt un izmantot neierobežoti, pēc saviem ieskatiem uz rēķiniem, pavadzīmēm un vēstulēm līguma darbības laikā.
Zīmogs, digitāla attēla formātā uz caurspīdīga fona. Paredzēts uz elektroniska formāta dokumentiem ar iespēju novietot vēlamā vietā un izmērā.
- Ražotājs un modelis: Colop Printer 55 - Nospieduma izmērs 58x38mm
Piedāvājam divu veidu zīmogus, ko iespējams abonēt atsevišķi vai abus kopā. Zaļās krāsas zīmogs ir draudzīgs atgādinājums un vienlaikus aicinājums klientam nekavēties un veikt rēķinu apmaksu savlaicīgi. Sarkanās krāsas zīmogs ir brīdinājuma zīmogs, kas vērš uzmanību uz nepieciešamību veikt tūlītēju rēķina apmaksu. Papildus informē arī par iespējamo lietas nodošanu parādu piedziņai un sadarbības partneri parādu atgūšanas jautājumos.
Viss ir atkarīgs no Jūsu situācijas ar debitoriem un to vai Jūsu uzņēmumā ir tikai elektroniska, papīra vai kombinēta dokumentu aprite. - Ja tikai elektroniski sūtat rēķinus/pavadzīmes, tad derēs abonementa veids Nr.1 vai Nr.2. - Ja kombinēti vai tikai papīra formā tad Nr.3. Papildus dokumentu aprites veidam mēs aicinām ņemt vērā Jūsu nozares un biznesa specifiku. Ja nepieciešams tikai klientus disciplinēt veikt ātrāk apmaksu, pietiks ar zaļo zīmogu, bet ja saskarieties ar klientiem, kas regulāri kavē maksājumus un kavē tos ilgstoši, tad noteikti nepieciešams arī sarkanais.
Zaļais zīmogs aicina cienīt un ievērot Jūsu noteikto apmaksas termiņu. Rekomendējam to lietot uz visiem izejošiem rēķiniem un pavadzīmēm. Zīmoga regulāra un pareiza lietošana disciplinēs klientus, kas ilgtermiņā būtiski uzlabos un paātrinās izrakstīto rēķinu apmaksu.
Sarkanais zīmogs ir brīdinājums! Rekomendējam zīmogu izmantot, gadījumos, kad apmaksa jau tiek kavēta. Tāpat arī iesakām strikti pieturēties pie tā, lai apmaksas kavējumu ilgums nepārsniedz 60 dienas. Šo 60 dienu laikā sarkano zīmogu varat izmantot uz atkārtoti nosūtītajiem rēķiniem, pavadzīmēm un vēstulēm. Ja pēc 60 dienām zīmogs nav nesis cerēto rezultātu, aicinām nevilcināties un nodat lietu parādu piedziņai!
Zīmogu nav iespējams iegādāties, tas tiek abonēts uz noteiktu laiku. Visi zīmogi ir derīgi līdz tekošā gada beigām. Tekošā gada beigās ar Jums sazināsimies, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un sadarbības turpināšanu. Turpinot sadarbību Jums tiks piegādāti jauni zīmogi nākamajam lietošanas periodam.
Nē! Pasūtot zīmogu, mēs aprēķināsim maksu par tekošā gada atlikušajiem pilnajiem mēnešiem.
Nē.
Mūsu komisija ir tikai tādā gadījumā, ja nauda nonāk Jūsu kontā. Komisijas procents ir atkarīgs no parāda lieluma, vecuma, vai iesniegto lietu daudzuma. Par gala procentu likmi vienosimies pie lietas reģistrācijas. Nestandarta situācijās, kā arī gadījumos, ja pirmstiesas ceļā parāda atgūšana nav iespējama, piedāvāsim iespējamos tiesvedības risinājumus. Visi izdevumi tiek atsevišķi saskaņoti ar Jums pirms darba uzsākšanas.
Nodrošinām konsultācijas arī attālinātā formātā (telefoniski vai video saziņā).