APSTIPRINĀTS

ar SIA „Verdikts”

valdes priekšsēdētājas Ilgas Grantas

2021.gada 29.novembra rīkojumu Nr.29/11/2021

 

PATĒRĒTĀJU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

 

1. Regulējuma mērķis.

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda SIA „Verdikts”, turpmāk tekstā – Sabiedrība, saņem, izskata un sniedz atbildi uz patērētāju sūdzībām, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasības.

1.2. Noteikumi neattiecas uz informācijas pieprasījumiem, kā arī uz iesniegumiem, kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir cita izskatīšanas un atbildes sniegšanas kārtība.

1.3. Noteikumus piemēro arī elektroniskā veidā saņemtas sūdzības izskatīšanai, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīta ar elektronisko parakstu.

 

2. Sūdzības iesniegšana.

2.1. Sūdzībā norādāmas ziņas par tās iesniedzēju (patērētāju) (vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju), kā arī ziņas par lietas apstākļiem, sakarā ar kuriem patērētājs vēršas pie Sabiedrības.

2.2. Sūdzību var iesniegt rakstveidā, iesniedzot to Sabiedrības birojā Mūkusalas ielā 29-43, Rīgā vai sūdzību nosūtot pa pastu vēstulē uz Sabiedrības adresi Mūkusalas iela 29-43, Rīga, LV-1004, elektroniskā veidā, nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi info@verdikts.lv, vai arī izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu sūdzību, ja nepieciešams, Sabiedrība patērētāja klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju patērētājam.

2.3. Ja Parādnieks izsaka mutiskus iebildumus, Sabiedrība risina jautājumu un sniedz Parādniekam paskaidrojumus. Ja Sabiedrības skaidrojumi neapmierina Parādnieku vai Parādniekam ir sūdzības par Sabiedrība darbu, tad Parādnieks vari iesniegt iebildumus rakstiski, nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi, vai elektroniski uz Sabiedrības e-pastu. Rakstiska atbilde uz Parādnieka sūdzību un/vai iebildumu tiek sniegta tikai atbildot uz parādnieka rakstisku iesniegumu, vai iesniegumu, kas ir parakstīts ar elektronisko parakstu.

2.4. Sūdzībai, ja nepieciešams, jāpievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina sūdzībā minētos apstākļus.

2.5. Ja sūdzības sagatavotājs vai iesniedzējs nav pats patērētājs, bet gan viņa pilnvarots pārstāvis, sūdzības pielikumā jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

 

3. Saņemtās sūdzības reģistrācijas kārtība.

3.1. Sabiedrība katru saņemto sūdzību reģistrē ienākošo dokumentu reģistrā (žurnālā), norādot saņemtā dokumenta reģistrācijas kārtas numuru, saņemšanas datumu, informāciju par dokumenta saņēmēju (vārds, uzvārds), informāciju par personu, kurai sūdzība nodota izskatīšanai (vārds, uzvārds), informāciju par dokumenta nosūtītāju (vārds, uzvārds), dokumenta nosūtīšanas datumu, īsu sūdzības satura izklāstu.

3.2. Sabiedrība katru savu atbildi uz patērētāja sūdzību reģistrē izejošo dokumentu reģistrā (žurnālā), norādot nosūtītā dokumenta reģistrācijas kārtas numuru, nosūtīšanas datumu, informāciju par dokumenta nosūtītāju (Sabiedrības darbinieka vārds, uzvārds), informāciju par dokumenta adresātu (vārds, uzvārds).

 

4. Sūdzības izskatīšana un atbildēšana uz to.

4.1. Sabiedrība sūdzību izskata, vadoties pēc tās satura.

4.2. Sabiedrība atbildi pēc būtības sniedz patērētājam saprātīgā termiņā, ņemot vērā sūdzībā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

4.3. Ja Sabiedrība nevar iesniegt patērētājam atbildi 4.2.punktā noteiktajā termiņā, tad šis termiņš, iepriekš par to brīdinot patērētāju, var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par četriem mēnešiem.

4.4. Ja sūdzībā Sabiedrībai tiek izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par Sabiedrības vai Sabiedrības darbinieka rīcību, Sabiedrība atbildē uz sūdzību norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai Sabiedrības vai tās darbinieka rīcībai.

4.5. Ja sūdzības saturs neprasa atbildi pēc būtības, Sabiedrība desmit dienu laikā no sūdzības saņemšanas informē iesniedzēju, ka attiecīgo sūdzību Sabiedrība ir saņēmusi.

4.6. Ja patērētājs iesniegumā norādījis, ka uz tā sūdzību nav nepieciešams atbildēt, Sabiedrība var neatbildēt uz šādu sūdzību.

4.7. Ja patērētājs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Sabiedrība atbildi uz sūdzību nosūta uz iesniedzēja norādīto adresi. Ja elektroniskā veidā iesniegtā sūdzībā patērētājs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Sabiedrība atbildi uz sūdzību nosūta tikai elektroniskā veidā.

4.8. Atbildi uz vairāku patērētāju kopīgu sūdzību Sabiedrība nosūta katram patērētajam atsevišķi.

4.9. Ja Sabiedrība saņēmusi vairākus viena vai vairāku patērētāju atsevišķas sūdzības vai vairāku patērētāju kopīgus, pēc būtības vienāda satura sūdzības, Sabiedrība uz tiem var sniegt arī vienu kopīgu atbildi. Atbildi nosūta katram patērētājam atsevišķi.

 

5. Sūdzības atstāšana bez izskatīšanas.

5.1. Sabiedrība ir tiesīga atstāt sūdzību bez izskatīšanas šādos gadījumos:

5.1.1. sūdzībā nav norādīts sūdzības iesniedzējs (vārds, uzvārds un adrese);

5.1.2. sūdzība nav parakstīta, izņemot 1.3.punkta minēto gadījumu;

5.1.3. sūdzības teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

5.1.4. atbilde uz sūdzību ir dota iepriekš, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā sūdzībā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies;

5.1.5. ja sūdzības pielikumā nav pievienots pilnvarojuma apliecinošs dokuments, ja sūdzības sagatavotājs ir patērētāja pilnvarots pārstāvis.

5.2. Iepriekš minētajos gadījumos, izņemot 5.1.1.punktu, Sabiedrība, norādot pamatojumu, informē patērētāju, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

 

6. Informācijas neizpaušana trešām personām.

Sabiedrībai bez sūdzības iesniedzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav tiesību izpaust trešām personām sūdzības iesniedzēja identitātes datus, ja vien to Sabiedrībai tieši par pienākumu neuzliek Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība.

7.1. Ja patērētājs nav apmierināts ar Sabiedrības sniegto atbildi sūdzības (prasījuma pieteikuma) sakarā, tad patērētājam ir sekojošas tiesības:

7.1.1. iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Kārtību kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata sūdzību, pieņem lēmumus un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

7.1.2. celt prasību saistībā ar sūdzību LR tiesā pēc piekritības.

 

8. Kārtība, kādā patērētāji tiek iepazīstināti ar sūdzību izskatīšanas kārtības noteikumiem.

8.1. Ar patērētāju sūdzības izskatīšanas kārtību patērētājs var iepazīties Sabiedrības mājas lapas adresē: www.verdikts.lv.

 

Rīgā, 2021.gada 29.novembrī

SIA „Verdikts”

Valdes priekšsēdētāja Ilga Granta