Zemāk esam apkopojuši detalizēti ieteikumus par katru soli atsevišķi, kurus ievērojot Jūs sakārtosiet dokumentus, rēķini būs apmaksāti un kopumā izvairīsieties no nevajadzīgām problēmām.

Pirms parakstiet dokumentus – IZLASIET!

 • Nereti, līgumi ir gari, sarežģīti un nesaprotami. Visbiežāk tas tiek darīts apzināti, lai apslēptu Jums nelabvēlīgu līguma saturu.
  Ja ģenerāluzņēmēja līgums ir garš, tad ir 90% garantija, ka Jūs esat pakļauts līgumslēdzēja vēlmei vai plānam norēķināties laikā vai vispār nenorēķināties.
 • Pārbaudiet paraksttiesīgās personas uzņēmumā! Ja persona, kas vēlas parakstīt līgumu, nav valdē, tai, nav pilnvaras, uz kuras pamata drīkst parakstīt līgumus, nekādā gadījumā šādus dokumentus neparakstiet
 • Svarīgi, lai ir paredzēts (atrunāts) mehānisms, kādā Ģenerālis pieņem tāmes, tāmju izmaiņas, izpildes formas, gala aktus.
 • Būtiski atrunāt, vai maksājums jāveic pēc Jūsu darba vai pēc dokumentu nodošanas. Ļoti riskanti ir, ja apmaksa paredzēta pēc akta abpusējas parakstīšanas (ģenerāluzņēmējs neparaksta vai izvairās parakstīt aktu, kā rezultātā Jums nav tiesību prasīt apmaksu) vai vēl riskantāk – objekta nodošanas brīdī, kas nav no Jums atkarīgs apstāklis. Neparakstieties uz tādiem nosacījumiem apmaksas saņemšanai !!! Iesakām atrunāt, ka samaksa par izpildītajiem darbiem tiek veikta pēc F2, F3 parakstīšanas, konkrētu dienu laikā jeb, citiem vārdiem sakot, darāmo darbu izpildi sadalīt vairākos etapos, pēc kuriem tiek veikta samaksa.
 • Būtiski – paredziet līgumā, ka, ja Jūsu darbs netiek pieņemts, un/vai netiek maksāts par paveikto darbu un pieņemto apjomu, tad Jūs varat apstādināt savus tālākos darbus (protams, ja vien tas tehniski ir iespējams).

Redzat? – PIEFIKSĒJIET!

 • Nav darba frontes – Ja pasūtītājs / ģenerāluzņēmējs nenodrošina darba fronti ( vietu, pieeju, resursus kur veikt darbus) , un tas var novest pie termiņa kavējuma. Šo situāciju vajag fiksēt sākot ar fotofiksāciju, tad kā aktu, un tad par šo faktu pierādāmā veidā informēt pasūtītāju / ģenerāluzņēmēju, ka par šo kavēto laiku pagarinās darba izpildes un nodošanas laiks.
 • Nekavējoties fiksējiet VISU, kas no Jums neatkarīgu apstākļu/apsvērumu dēļ pasliktina darba kvalitāti objektā.
 • Nekavējoties fiksējiet VISU, kas aizkavē objekta nodošanu – kavēta materiālu piegāde,  citu saistīto uzņēmēju kavēšanās, u.tml.
 • Fiksācijas veidi – akts, fotogrāfijas, liecības, pieaicināta zvērināta tiesu izpildītāja fakta konstatācija. Papildus jautājumu gadījumā droši vērsties pēc padoma pie VERDIKTS.

Papildus darbs = RAKSTISKI saskaņots!

 • Jebkādus papildus darbus saskaņojiet rakstveidā PIRMS attiecīgā papilddarba uzsākšanas.
 • VISAS nobīdes no termiņiem, saistībā ar papildus darbu, fiksējiet un saskaņojiet.
 • Pieņemot darbus, F2, F3 tāmes – PĀRBAUDIET, vai tas, kurš paraksta ir pilnvarota persona. Vislabāk, līgumā atrunāt, kura būs/ir pilnvarotā persona.
 • Parakstot gala aktus – pārbaudiet vai persona ir paraksttiesīga.
 • Pārbaudiet arī vai persona, kura ir valdes loceklis vai valdes priekšsēdētājs, ir tiesīga vienpersoniskiparakstīt un pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopā ar kādu. Praksē mēdz būt, ka valdes loceklis ir tiesīgs parakstīt tikai ar kādu kopā, pretējā gadījumā, dokuments nav spēkā esošs.

Katrs solis = atsevišķs DOKUMENTS!

 • Būvdarbu kavēšanās Pasūtītāja dēļ un/vai jebkādi papildu darbi, kas neplānoti radušies būvdarbu gaitā, VIENMĒR jāfiksē rakstiski un abpusēji jāparaksta. (Paraksttiesīgajām/pilnvarotājām personām)
 • Jebkādi šķēršļi līguma izpildei u.c. darbiem, VIENMĒR jāfiksē rakstiski un abpusēji jāparaksta.
 • Ja otra puse neparaksta šādas fiksācijas, tad sūtāt pa pastu ierakstītā vēstulē ar satura apliecinātu formu, lai pēc tam varat to pierādīt.

Darbs ir pabeigts TIKAI tad, kad ir ABPUSĒJI parakstīts dokuments (P-N akts)!

 • Aktu (formas, atskaites) savlaicīga neparakstīšana ir slikts brīdinājuma signāls. Ja Pasūtītājs jau starpposmā vilcinās un aizbildinās, tad no tālākajiem darbiem objektā vajadzētu atturēties, jo visticamāk arī  Darbu gala pieņemšanas – nodošanas akts beigās netiks parakstīts. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu gala pieņemšanas – nodošanas aktu – sazinieties ar VERDIKTS, mēs palīdzēsim problēmu atrisināt.
 • Iesakām paredzēt noteiktu termiņu, kad no Pieņemšanas Nodošanas aktu nosūtīšanas brīža ir iespējams celt iebildumus. Ja konkrētā termiņā iebildumi netiek celti, tad tiek uzskatīts, ka Pieņemšanas Nodošanas akti un darbi tiek pieņemti.
 • Pareizi izvēlieties drošības naudas izmaksu uz polises pamata – ir dažādi nosacījumi, kas būtiski atšķiras.

Gadījumi mēdz būt dažādi, esam te, lai Jums palīdzētu.

Cīņa ar sekām parasti ir dārgāka par dokumentu sakārtošanas pirms darba uzsākšanas.

Nepieciešama palīdzība? 
Sazinieties ar mums jebkurā sev ērtākajā veidā vai atstājiet savu ziņu mums šeit, un mēs sazināsimies ar Jums jau nākamajā darba dienā!