1. Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika aprašo ir informuoja, kaip SIA “Juristu Grupa”, registracijos Nr. 40103927389, adresas: Mukusalas gatvė 29, Ryga, LV-1004 (toliau vadinama “Verdikts” ir/arba “mes”) gauna, tvarko ir saugo asmeninius duomenis, gautus iš savo klientų ir asmenų, lankantis svetainėje www.verdikts.lv ir naudojantis jos paslaugomis (toliau vadinami “duomenų subjektu” arba “Jūs”). Norint susisiekti dėl duomenų tvarkymo klausimų, rašykite laišką adresu web@verdikts.lv.

Asmeninė informacija yra bet kokia informacija, susijusi su nustatytu arba nustatomu fizinio asmens, t. y. duomenų subjektu. Apdorojimas yra bet kokia veikla, susijusi su asmenine informacija, pvz., gavimas, įrašymas, modifikavimas, naudojimas, peržiūra, trynimas ar sunaikinimas.

Duomenų valdytojas laikosi teisės nustatytų duomenų tvarkymo principų ir gali patvirtinti, kad asmeniniai duomenys tvarkomi pagal Latvijos Respublikoje galiojančius įstatymus ir reglamentus, atsakingų institucijų išduotas instrukcijas ir reglamentus Europos Sąjungos reglamentais.

2.  Rinkimas, apdorojimas ir saugojimas asmeninių duomenų.

Asmeniškai identifikuojama informacija renkama, apdorojama ir saugoma duomenų valdytojo, daugiausia naudojant svetainę www.verdikts.lv ir el. paštą.

Lankantis svetainėje www.verdikts.lv, naudojami slapukai, kurie yra pranešami pop-up lange apsilankymo metu.

Siekiant geriau pasiūlyti paslaugas potencialiems ir esamiems klientams, duomenys renkami per Verdikts paslaugas, pavyzdžiui, skambinant, lankantis ar naudojantis Verdikts svetaine. Duomenys taip pat gaunami iš Google Analytics surinktos duomenų bazės, taip pat duomenų, surinktų naudojant Facebook Pixel kodą. Apsilankę ir naudodamiesi svetainėje teikiamomis paslaugomis, sutinkate, kad bet kokia pateikta informacija bus naudojama ir tvarkoma pagal Privatumo politikoje nustatytus tikslus.

Duomenų subjektas atsakingas už teisingumą, tikslumą ir asmens duomenų išsamumą. Tyčinis klaidinimas laikomas mūsų Privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsiant pranešti duomenų valdytojui apie bet kokius pateiktų asmeninių duomenų pokyčius.

Duomenų valdytojas neatsako už nuostolius, padarytus duomenų subjektui ar trečiosioms šalims, jei jie atsiranda dėl neteisingų asmeninių duomenų.

3. Kokia informacija buvo gauta?

Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmeninius duomenis:

 • Vardas ir pavardė
 • Gimimo data
 • Kontaktinė informacija (el. Pašto adresas ir / arba telefono numeris)
 • Bet kokia kita informacija, kuri mums pateikta, kad gautume svetainėje siūlomas paslaugas arba susisiektume su mumis.

Be to, Duomenų valdytojas turi teisę patikrinti pateiktų duomenų tikslumą naudojant viešai prieinamus registrus.

Asmeninių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f dalys GDPR:

a) duomenų subjektas yra sutikęs su jo asmens duomenų tvarkymu vienam ar keliems konkrečiams tikslams;
b) tvarkymas yra būtinas sutarties, kurioje yra šalimi duomenų subjektas, vykdymui arba imtis veiksmų, kurių prašo duomenų subjektas prieš sudarant sutartį;
c) varkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinio įsipareigojimo, kuriam atsakingas valdytojas;
f) tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti valdytojo ar trečiosios šalies teisėtus interesus, nebent duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, reikalaujančios asmens duomenų apsaugos, yra svarbesni už tokius interesus, ypač jei duomenų subjektas yra vaikas.

Duomenų valdytojas turi saugoti ir tvarkyti duomenų subjekto asmeninius duomenis tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:

 1. Asmens duomenys būtini tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti;
 2. Kadangi, vadovaujantis išoriniais teisės aktais, Duomenų valdytojas ir/ar Duomenų subjektas gali siekti savo teisėtų interesų, pvz., pateikti prieštaravimus arba pateikti bylą teisme;
 3. Kol yra teisinis įsipareigojimas saugoti duomenis, pvz., pagal buhalterijos įstatymą;
 4. Kol duomenų subjekto sutikimas dėl tinkamo asmeninių duomenų tvarkymo yra galiojantis, jei nėra kito teisinio pagrindo asmeninių duomenų tvarkymui.

Po šio straipsnio nurodytų aplinkybių pabaigos, duomenų subjekto asmeniniai duomenys taip pat pasibaigs, o visi atitinkami asmeniniai duomenys turi būti nuolat pašalinami iš kompiuterių sistemų ir elektroninių ir/ar popierinių dokumentų, kuriuose yra atitinkami asmeniniai duomenys, arba šie dokumentai turi būti anoniminiai.
Siekdama įvykdyti savo jums keliamus reikalavimus, Duomenų valdytojas turi teisę perduoti jūsų asmeninius duomenis bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie atlieka būtiną duomenų tvarkymą mūsų vardu, pvz., buhalteriams, kurjerių paslaugoms ir kt. Duomenų valdytojas yra asmeninių duomenų valdytojas.
Po prašymo mes galime perduoti jūsų asmeninius duomenis vyriausybinėms ir teisėsaugos institucijoms, kad apsaugotume jūsų teisėtus interesus, jei reikia, parengdami, pateikdami ir ginant teisinius reikalavimus.
Tvarkydamas ir saugodamas asmeninius duomenis, Duomenų valdytojas turi taikyti organizacines ir technines priemones, kad užtikrintų asmeninių duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, keitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. Kaip mes naudojame slapukus?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė sukuria ir saugo lankytojo įrenginyje, kai lankytojas lanko svetainę, kad identifikuotų naršyklę ar informaciją ar nustatymus, saugomus naršyklėje. Jie naudojami svetainės atnaujinimui ir taip pat suteikia informaciją svetainės savininkams. Naudojami keliose slapukų rūšyse: techniniai ar privalomi slapukai, analitikos ir rinkodaros slapukai. Taip galite išsaugoti lankytojo individualius nustatymus. Galite išjungti arba apriboti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų nebus galima naudoti visų svetainės funkcijų. Gauta informacija naudojama tik statistiniais tikslais, susumuota ir anonimiškai, kas padeda daryti išvadas.
Šioje svetainėje gali būti nustatyti šie slapukai:

 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra būtini, kad galėtumėte naršyti svetainę ir naudoti jos funkcijas. Be šių slapukų negalėsime suteikti jums užklausytų paslaugų, pvz., krepšelio funkcijos.
 • Google Analytics slapukai. Šie slapukai naudojami siekiant gauti statistiką apie srautą į mūsų svetainę. Šią informaciją naudojame siekdami pagerinti svetainę ir reklamos veikimą.
 • Slapukai, skirti tikslinės reklamos įrankiui. Šie slapukai naudojami siekiant pagerinti reklamos veikimą.

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų slapukai. Slapukai gali būti nustatomi šioje svetainėje naudojamomis trečiųjų šalių paslaugomis: Facebook Like, [kitos paslaugos]. Kai kurie iš šių slapukų gali būti naudojami siekiant stebėti jūsų veiklą kitose svetainėse, ir mes negalime jų kontroliuoti, nes šie slapukai nėra nustatyti mūsų svetainėje. elektroniniu būdu galite kreiptis raštu į klientų palaikymo paslaugą web@verdikts.lv.

5. Duomenų subjekto teisės

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Latvijos Respublikos teisės aktus, Jūs turite teisę:

 1. Gauti prieigą prie savo asmeninių duomenų, gauti informaciją apie jų tvarkymą, taip pat paprašyti savo asmeninių duomenų kopijos elektroniniu formatu ir teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui (duomenų perkeliamumo teisė);
 2. Paprašyti ištaisyti neteisingus, netikslus ar nepilnus asmeninius duomenis;
 3. Ištrinti savo asmeninius duomenis (“būti pamirštam”), nebent įstatymas reikalauja jų laikyti;
 4. Atšaukti savo ankstesnį sutikimą dėl asmeninių duomenų tvarkymo;
 5. Apriboti savo duomenų tvarkymą – teisę paprašyti, kad laikinai sustabdytume visų Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą;
 6. Susisiekti su Valstybine duomenų inspekcija.

Savo teisių įgyvendinimui galite pateikti prašymą užpildydami formą asmeniškai adresu Mūkusalas g. 29, Ryga, LV-1004, arba siųsdami ją.

6. Galutinės nuostatos

Ši Privatumo politika buvo parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinio asmens duomenų apsaugos tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei galiojančius Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus.
Duomenų valdytojas turi teisę bet kada ir be išankstinio pranešimo atlikti pakeitimus ar papildymus Privatumo politikai. Pakeitimai įsigalios po jų paskelbimo svetainėje www.verdikts.lv.